Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/GSQL-GQ1
V/v kiểm hóa hộ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1028/HQĐL-NV đề ngày 04/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và công văn số 1466/HQKG-NV đề ngày 04/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan, hiện Tổng cục Hải quan đã có Tờ trình báo cáo, xin ý kiến của Bộ Tài chính và sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân