Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3664/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT và TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu - Trường học
(Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Phố Kiều Mai, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, MST: 0106648418)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 23/PC-TCT ngày 07/01/2020 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 01/2020/TC ngày 02/01/2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu - Trường học hỏi về chính sách thuế GTGT và TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty, ngày 30/12/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 97638/CT-TTHT hướng dẫn Công ty.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu - Trường học liên hệ Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm thuế số để được hướng dẫn hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi công văn số 97638/CT-TTHT ngày 30/12/2019 để Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu - Trường học được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- CCT Bắc Từ Liêm;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường