Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3633/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai.
(Đ/c: Số 207, Tổ 3, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 1/8/2018 của Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai phản ánh về việc đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 3701/CT-KTrT ngày 13/12/2017 trả lời Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai.

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai còn vướng mắc đề nghị Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai liên hệ với Cục Thuế tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo thủ tục khiếu nại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Tuyết Mai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy