Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ca Mai
(Số 48/9 Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời văn bản ngày 22/08/2018 của Công ty TNHH Ca Mai vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau”.

Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 373/TCT-KK về việc về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó:

“Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ; hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ca Mai tại kỳ tính thuế tháng 6/2016 không kê khai đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đã chuyển kỳ sau khấu trừ. Sau đó, đến ngày 21/05/2018 Công ty kê khai bổ sung điều chỉnh chỉ tiêu 42 (Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn) kỳ tính thuế tháng 06/2016 và lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính cho kỳ hoàn thuế từ tháng 05/2014 đến tháng 06/2016 thì doanh nghiệp không đủ điều kiện xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Công ty được bù trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Ca Mai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Vụ PC, CS;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà