Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3555/TCT-CS
V/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1769/CT-NVDTPC ngày 02/06/2020 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c1 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

……………………….

c) Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể

c.1) Đối với tổ chức: Người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại tiết đ.2 khoản này.”

Căn cứ quy định trên, người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế theo quy định tại Điểm c1 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc xác định vị trí đất, giá đất, tình trạng sử dụng đất phải gắn với địa bàn nơi có đất và việc kê khai lần đầu nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất là phù hợp. Về việc phân cấp quản lý thu và tỷ lệ điều tiết thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh NghAn biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KK&KTT;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang