Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3515/GDĐT-TC
Về việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông;
Tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm, học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động.

3. Việc dạy thêm, học thêm các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT .

Sở Giáo dục và Đào tạo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đề nghị các tổ chức, cá nhân có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Giám đốc: ông Hiếu;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Phòng GDTrH, KHTC;
- Lưu: VT, TCCB. (BN).

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn