Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3496/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT tháng/quý năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 7-03+04 Vincom Centre Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số SHVN-20200812 ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam (Mã số thuế 0313903779) về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý hay theo tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp của Công ty, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 291/TCT-KK ngày 25/01/2019 trả lời Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến kỳ tính thuế GTGT năm 2020.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết cụ thể, trong đó thời điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý kỳ tính thuế quý I/2020 (trường hợp Công ty thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý) là thời điểm Công ty đã nộp hồ sơ trước khi bị Cục Thuế trả lại hồ sơ (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để của Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn