Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/CT-TTHT
V/v lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng nhiều điu kiện ưu đãi thuế khác nhau

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp công nghệ cao I, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất; TP Hà Nội; MST: 0105140413)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1550/TECH-TCKT đề ngày 26/12/2019 của Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông hỏi về lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế khác nhau, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung hỏi của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường