Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam
(Địa chỉ: Lô H1, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Ni; MST: 0101590073)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 0109/2018 đề ngày 10/09/2018 của Công Ty TNHH Suncall Technology Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) gửi kèm theo Phiếu chuyển số 691/PC-TCT ngày 12/9/2018 của Tổng cục Thuế hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4649/TCT-CS ngày 12/11/2019, công văn số 906/TCT-CS ngày 18/3/2019 hướng dẫn (bản photo công văn kèm theo).

Đề nghị Công ty nghiên cứu các công văn nêu trên của Tổng cục Thuế và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 2) để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT1; TKT2;
- Phòng TKT4; TKT10;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường