Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/SGDĐT-VP
V/v Cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 344/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố và Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo đài;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng