Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/SGDĐT-VP
V/v triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, GDCD, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã.

Thực hiện công tác đổi mới hình thức dạy học, xây dựng lớp học thông minh, từng bước tiến tới mô hình trường học điện tử trong kỷ nguyên số hóa trong giáo dục, nhằm hỗ trợ học sinh Hà Nội ôn tập hiệu quả các môn học khối 8, 9 năm học 2019-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GDĐT xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (Hanoi Study) đặt tại địa chỉ http://.studyhanoi.edu.vn.

Sau khi thử nghiệm với 15 đơn vị trường THCS (Công văn số 321/SGĐT-CP ngày 03/02/2020), Sở GDĐT tiếp tục mở rộng triển khai thử nghiệm đến hết tất cả các trường THCS trên toàn thành phố, cho phép học sinh khối 8, 9 trên địa bàn thành phố có thể tham gia trải nghiệm hệ thống ôn luyện trực tuyến.

Để việc triển khai học tập trực tuyến cho học sinh được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Cấp tài khoản cho học sinh

- Các trường THCS rà soát, cập nhật bổ sung danh sách mã định danh học sinh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Hướng dẫn số 01 đính kèm) để đảm bảo tất cả học sinh đều có mã định danh. Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Trường liên hệ với Phòng GDĐT để được cung cấp.

- định danh của học sinh chính là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập lần đầu vào hệ thống ôn tập trực tuyến. Mã định danh có mười ký tự, bắt đầu là chữ số 0. Lưu ý: Mã định danh KHÁC với mã PINO của học sinh.

- Các trường THCS chịu trách nhiệm cung cấp, bảo mật thông tin tài khoản ôn tập cho học sinh. Không được cung cấp tài khoản cho học sinh khác lớp hoặc ngoài nhà trường.

2. Nội dung các bài ôn tập trực tuyến

- Học sinh ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống Hanoi Study (Hướng dẫn số 02 đính kèm)

- Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 07 môn học dành cho khối lớp 8 và lớp 9 (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh). Mỗi môn có các bài ôn tập kiến thức học kỳ 1, học kỳ 2 và ôn tập chung.

3. Quản lý, theo dõi, báo cáo thống kê

- Các trường THCS trực tiếp theo dõi thống kê, báo cáo chi tiết việc ôn luyện của học sinh chi tiết theo từng lớp, từng học sinh (Hướng dẫn số 03 đính kèm).

- Các phòng GDĐT tập hợp các ý kiến phản hồi của giáo viên bộ môn, học sinh các trường THCS gửi về Sở GDĐT để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.

- Đầu mối phụ trách chuyên môn của Sở GDĐT Hà Nội:

+ Văn phòng Sở phụ trách kỹ thuật, giải đáp về việc tạo tài khoản, email: khcntt@hanoiedu.vn.

+ Phòng Giáo dục phổ thông của Sở phụ trách giải đáp về nội dung kiến thức trong các bài ôn tập trực tuyến theo Chuyên viên được phân công phụ trách chuyên môn cấp THCS. Email: gdtrunghoc@hanoiedu.vn

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia ôn tập trực tuyến./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (Để báo cáo);
- Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang (Để chỉ đạo);
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Quang