Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/GDĐT-VP
Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng chính phủ và công văn số 365/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra;

Căn cứ Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh với dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

Học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Các sở ban ngành;
- UBND các quận huyện;
- Các cơ quan báo đài;
- Lưu: VP, CTTT.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn