Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/TCT-HTQT
V/v xác định cơ sở thường trú.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201014/Bayer ngày 20/10/2014 của Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam (Bayer Việt Nam) đề nghị Tổng cục Thuế xem xét lại việc Công ty Bayer Material Science Limimted (Bayer Hồng Kông) có cơ sở thường trú (CSTT) tại Việt Nam theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Hồng Kông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất số 472023000017 ngày 10/11/2006, việc Bayer Việt Nam thay mặt Bayer Hồng Kông thực hiện chuyển đơn hàng, thông báo đơn hàng, đôn đốc thu nợ không thuộc phạm vi Tư vấn về quản lý kinh doanh liên quan tới tư vấn tiếp thị sản phẩm, tư vấn hỗ trợ bán hàng và hậu mãi. Nói cách khác, các dịch vụ nêu trên không phải là các hoạt động trong khuôn khổ kinh doanh thông thường của Bayer Việt Nam. Ngoài ra, các hoạt động Bayer Việt Nam thay mặt Bayer Hồng Kông thực hiện tại Việt Nam không phải là các hoạt động mang tính chất chuẩn bị và phụ trợ cho Bayer Hồng Kông mà chính là thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của Bayer Hồng Kông tại Việt Nam. Do đó, theo quy định của khoản 5, Điều 5 Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hồng Kông, Bayer Việt Nam đã hình thành quan hệ là đại diện của Bayer Hồng Kông thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của Bayer Hồng Kông tại Việt Nam và do đó đã hình thành nên một CSTT của Bayer Hồng Kông tại Việt Nam.

- Mặc dù Bayer Việt Nam không làm độc quyền cho Bayer Hồng Kông, việc Bayer Hồng Kông giữ quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ tại văn phòng của Bayer Việt Nam đã khiến cho Bayer Việt Nam chịu sự kiểm soát nhất định của Bayer Hồng Kông và mất tính độc lập trong phạm vi thực hiện hợp đồng với Bayer Hồng Kông. Việc xác định tính hợp lý của chi phí của Bayer Việt Nam liên quan đến việc thực hiện dịch vụ cho Bayer Hồng Kông không nhất thiết phải thực hiện bằng phương thức kiểm tra trực tiếp sổ sách. Phụ lục D của Hợp đồng hỗ trợ đẩy mạnh bán hàng và tiếp thị giữa Bayer Việt Nam và Bayer Hồng Kông đã đưa ra các quy định việc xác định Tổng chi phí phát sinh bởi Bayer Việt Nam khi thực hiện hợp đồng với Bayer Hồng Kông. Do đó, Bayer Việt Nam đã trở nên phụ thuộc vào Bayer Hồng Kông trong quá trình thực hiện hợp đồng. Căn cứ vào quy định tại khoản 6, Điều 5 Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hồng Kông, Bayer Việt Nam đã hình thành nên một CSTT của Bayer Hồng Kông tại Việt Nam.

Như vậy, Bayer Việt Nam đã hình thành quan hệ là đại diện của Bayer Hồng Kông thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của Bayer Hồng Kông tại Việt Nam và trở nên phụ thuộc vào Bayer Hồng Kông trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bayer Hồng Kông được xác định là có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua Bayer Việt Nam.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Bayer Việt Nam thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại công văn số 3589/TCT-HTQT ngày 26/8/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: CS, PC - TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh