Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3003/LĐTBXH-KHTC
V/v hoàn thiện phương án phân bvốn sự nghiệp trong nước ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG, CTMT 2019 - 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, An toàn lao động, Bảo trợ xã hội, Trẻ em, Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Vụ Bình đẳng giới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại công văn số 7746/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 của Bộ Tài chính về việc giao số trần chi ngân sách 2019-2021, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ trì Chương trình và dự án, hoạt động thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020:

1. Rà soát báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 2016 - 2018 của Chương trình, dự án, hoạt động; trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc (b trí vốn, cơ chế điều hành, chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát...) và các kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Về xây dựng phương án phân bổ kinh phí ngân sách trung ương thực hiện Chương trình, dự án, hoạt động năm 2019-2020:

Căn cứ số trần chi ngân sách 2019 - 2020 đã được giao tại công văn số 2893/LĐTBXH-KHTC ngày 18/7/2018 của Bộ; đề xuất nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương; ý kiến thẩm định của các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính tại cuộc họp thẩm định phương án phân bổ ngày 27/7/2018 và ngày 24/7/2018 (Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn); căn cứ các quy định về việc nguyên tắc bố trí kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách trung ương tại các Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để hoàn thiện lại phương án phân bổ, thuyết minh nguyên tắc, tiêu chí phân bổ đảm bảo nguyên tắc:

2.1. Phân bổ trong phạm vi trần chi đã được Bộ Tài chính thông báo năm 2019 - 2020. Trường hợp đơn vị có đề xuất điều chỉnh tiến độ bố trí vốn thì xây dựng thêm phương án phân bổ theo đề xuất, có kèm thuyết minh nguyên tắc, tiêu chí phân bổ.

2.2. Về khoản 10% hiện nay Bộ Tài chính chưa giao trần chi của các Chương trình mục tiêu: Nếu đơn vị có đề xuất giao để đảm bảo mục tiêu của Chương trình đề xuất tiến độ bố trí và xây dựng phương án phân bổ, thuyết minh điều chỉnh kèm theo nhưng không vượt quá tổng mức ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình, Dự án, hoạt động thành phần chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện lại phương án phân bổ dự toán 2019 - 2020 và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trong ngày 29/7/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Sau thời hạn yêu cầu trên, đơn vị không có báo cáo, trên cơ sở các quy định hiện hành, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ động điều chỉnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính để báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng.

(Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị gửi đồng thời bản mềm qua thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng