Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/TCT-CS
V/v kiến nghị về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 02/07/2018 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6037/VPCP-ĐMDN ngày 26/06/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam (kiến nghị số 0904FA2018 ngày 04/05/2018 - bản photocopy kèm theo) về chính sách hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam thì: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã có công văn so 9206/CT-TTHT ngày 22/09/2017 trả lời Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam về việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với hàng hóa là máy nông nghiệp và phụ tùng máy nông nghiệp của Công ty. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh rà soát cụ thể thực tế phát sinh, quá trình kê khai, nộp thuế GTGT tại Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý. Trường hợp còn vướng mắc thì Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh có báo cáo, đề xuất ý kiến xử lý cụ thể gửi Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp -VPCP (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam (Số 326 Võ Vãn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân