Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến về việc sử dụng “Container” trong hoạt động kinh doanh

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Milano

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 278/2019/CV-Milano ngày 27/8/2019 của Công ty TNHH Thương mại Milano hỏi về việc sử dụng “Container” trong hoạt động kinh doanh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3, Luật Xây dựng 2014Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế”.

Trường hợp sử dụng Container có liên kết định vị với đất vào mục đích làm nhà ở, văn phòng làm việc, thương mại - dịch vụ, kho chứa, … thì được xem là công trình xây dựng. Việc quản lý xây dựng phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, việc sử dụng loại hình này để làm nhà ở và các mục đích khác ngoài việc phải phù hợp với quy hoạch xây dựng còn phải được xem xét về điều kiện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình được quy định tại Điều 91, 92, 93 và 94 Luật Xây dựng; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng được quy định tại Điều 95, 96 Luật Xây dựng.

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Milano nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (NTU).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu