Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1522/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 724/QĐ-BXD NGÀY 02/6/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (sau dây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

1. Sửa đổi nội dung về “Đơn vị đầu mối tổng hợp, cập nhật dữ liệu/chủ trì” tại điểm a, b, c, d mục 1 và điểm d, d mục 3 phần III của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”

2. Sửa đổi nội dung về đơn vị chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng tại mục 4 phần IV của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”.

3. Bổ sung vào mục 4, 5 phần III của Kế hoạch như sau: “Đơn vị đầu mối tổng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế”.

4. Bổ sung thêm mục 9 phần III của Kế hoạch như sau:9. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Văn phòng Chính phủ xây dựng

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên”

5. Bổ sung thêm mục 10 phần 111 của Kế hoạch như sau:10.Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng, 01 năm gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị đầu mối tổng hợp: Văn phòng Bộ”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1522/QĐ-BXD bổ sung Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

  • Số hiệu: 1522/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/12/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Văn Sinh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/12/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản