Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2931/TXNK-CST
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty CP TMDV Liv Vietnam;
(Số nhà 07 Tổ 9, Đường Phúc Lợi. P.Phúc Lợi, Q.Long Biên, TP. Hà Nội)
- Công ty TNHH Likan Vina.
(Lô A12-1, KCN Hà Nội, Đài Tư, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2103/HQ-TMT ngày 01/4/2019 của Công ty CP TMDV Liv Vietnam và công văn số 01/HQ-TMT ngày 02/4/2019 của Công ty TNHH Likan Vina đề nghị hướng dẫn cách tính thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng chịu thuế BVMT:

Bộ Tài chính đã có các công văn số 1809/BTC-CST ngày 14/02/2019, công văn số 1797/BTC-CST ngày 14/02/2019, công văn số 12108/BTC-CST ngày 03/10/2018 hướng dẫn thực hiện về đối tượng chịu thuế BVMT đối với các sản phẩm dầu (đính kèm). Đề nghị công ty nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn nêu trên, đối chiếu với sản phẩm nhập khẩu của công ty để xác định sản phẩm có thuộc đối tượng chịu thuế BVMT hay không.

2. Về cách tính thuế BVMT:

Cách tính thuế BVMT đối với hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

3. Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty CP TMDV Liv Vietnam, Công ty TNHH Likan Vina được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng