Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/TCT-CS
V/v vướng mắc chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 663/CTTTH-HKDCN ngày 21/05/2024 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về xác định thời hạn nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Chính phủ);

- Căn cứ khoản 4 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được bổ sung bởi khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước);

Căn cứ quy định nêu trên, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP); khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC) đã có quy định rõ về thời gian người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất và về nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất. Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT,
CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2833/TCT-CS năm 2024 về vướng mắc chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2833/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/07/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản