Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757 TCT/NV6
V/v thuế đối với hộ cá thể kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 147/CT-TTr ngày 11/6/2001 của Cục thuế hỏi về thuế đối với hộ cá thể kinh doanh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thời hạn tính phạt nộp chậm thuế:

Tại điểm 2 điều 16 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Nếu quá thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì tiếp tục ra thông báo về số tiền thuế và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật thuế GTGT. Thời hạn tính phạt chậm nộp thuế hàng tháng kể từ ngày 26 của tháng tiếp theo. Thời hạn tính phạt chậm nộp đối với hàng hoá nhập khẩu và các trường hợp khác là sau ngày phải nộp theo Luật được ghi trên thông báo thuế.”.

Tuy nhiên do số lượng đối tượng nộp thuế nhiều, để tránh việc tập trung nộp thuế dồn vào một thời điểm nhất định, trong Thông tư 122/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT có cho phép cơ quan thuế được thông báo ấn định ngày nộp thuế cho từng đối tượng cụ thể phù hợp với đặc điểm kinh doanh và quản lý của cơ quan thuế, cơ quan kho bạc... còn việc tính phạt nộp chậm thuế GTGT và thuế TNDN vẫn phải thực hiện từ ngày 26 của tháng tiếp sau.

2/ Về miễn, giảm thuế TNDN đối với hộ sản xuất mới thành lập:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì việc miễn giảm thuế chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai, nhằm mục đích thông qua sổ sách kế toán, xác định được đúng kết quả sản xuất kinh doanh, xác định được số thuế miễn giảm. Đối với hộ SX mới thành lập chỉ mở và ghi sổ nhật ký bán hàng, chưa hạch toán được chi phí sản xuất là chưa thực hiện đúng chế độ kế toán kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nên không tính đủ điều kiện được miễn, giảm thuế. Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép hộ kinh doanh có thể chỉ mở sổ nhật ký bán hàng để áp dụng tính thuế GTGT, còn về thuế TNDN thì chưa đủ căn cứ để xét miễn, giảm.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế