Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2592/VPCP-CN
V/v giải quyết các vướng mắc, khó khăn VEC đang gặp phải trong quá trình hoạt động

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 156/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 01 năm 2010) về việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang gặp phải trong quá trình hoạt động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ để giải quyết tổng thể các vướng mắc, khó khăn VEC gặp phải trong quá trình hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, TC;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục