Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7928/VPCP-CN
V/v triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7952/BGTVT-ĐTCT ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017; Thủ tướng Chính phủ quy định và chỉ đạo tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018, Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019. Yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên; chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có kế hoạch sớm chuyển các trạm thu phí trên các tuyến đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng