Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 10/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5521/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017; số 340/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 01 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng