Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 18/TTr-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9042/VPCP-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2016 trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan (các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường) để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, TNMT, KHĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục