Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3910/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (các văn bản số 58/TTr-UBND, 60/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019) về việc quyết định chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn ngân sách trung ương như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 60/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019; đồng thời, hướng dẫn Tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình theo đúng quy định, như ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 7932/VPCP-CN ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng