Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/BXD-QLN
V/v trả lời kiến nghị công dân

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 9998/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Ông Trần Kim Dũng (thành viên Ban quản trị chung cư Him Lam Chợ Lớn - TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 thì mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu. Trường hợp Hội nghị nhà chung cư quyết định thông qua bằng hình thức bỏ phiếu thì việc xác định tỷ lệ đa số được tính trên tổng số người đủ điều kiện và tham dự Hội nghị. Do vậy, đề nghị Ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật để thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, trả lời.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 9998/VPCP-ĐMDN liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư . Đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp để trả lời công dân Trần Kim Dũng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Trung tâm thông tin (để t/hợp);
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế, QLN (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi