Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4162/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty điện lực Bình Chánh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4086/PCBC-TCNS ngày 31/7/2020 của Công ty điện lực Bình Chánh đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Nhà ở 2014 không điều chỉnh các nội dung nhà ở được tạo lập hợp pháp để xác định đủ điều kiện được ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cho người dân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp (có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định) sẽ được ghi nhận quyền sở hữu nhà ở này trong Giấy chứng nhận.

Do đó, đề nghị Công ty điện lực Bình Chánh đối chiếu trường hợp thực tế với quy định nêu trên để xem xét, xác định trường hợp có nhà ở hợp pháp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 4086/PCBC-TCNS của Công ty điện lực Bình Chánh để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi