Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/BXD-QLN
V/v: Trả lời công dân

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8863/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Trần Minh Triết - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích số 101 Hoàng Diệu, phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thực hiện quy định của pháp luật về mua bán chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD (gọi tắt là Quy chế 02) đã quy định “chỗ để xe của nhà chung cư.... được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ;…"

Tại điểm c Khoản 4 Điều 8 của Quy chế 02 đã quy định: “việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô... có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng…".

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chỗ để xe ô tô, cách ghi vào giấy chứng nhận cũng như thủ tục đăng ký biến động khi mua bán chỗ để xe ô tô không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật nhà ở mà được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do vậy, đề nghị Ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định nêu trên của pháp luật để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, đất ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của Ông Trần Minh Triết, đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp để trả lời công dân theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Trung tâm thông tin (để t/hợp);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Khởi