Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 559/HQHN-KTSTQ ngày 03/3/2020 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn quy định về Phiếu phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hóa (Giấy chứng nhận Vilas) trong bộ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

a) Về hồ sơ xuất khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) để thực hiện.

b) Về kết quả thí nghiệm phân tích chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ xuất khẩu khoáng sản gồm “Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản” mà không có hướng dẫn gì thêm, do vậy không thể lấy kết quả thí nghiệm của lô hàng khác để áp dụng cho lô hàng đang xem xét.

2. Chính sách quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng giai đoạn thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-BXD thì “Hồ sơ xuất khu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý ngoại thương.”

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế đối với tất cả lô hàng khoáng sản xuất khẩu. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa với Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định hàng hóa có đủ điều kiện xuất khẩu hay không. Trường hợp kiểm tra thực tế không đủ cơ sở để xác định thì công chức hải quan tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan kiểm định hải quan thực hiện giám định để xác định.

Như vậy, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan nêu trên thì việc kiểm tra, xác định điều kiện, tiêu chuẩn khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu do cơ quan hải quan thực hiện.

Ngoài ra, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội rà soát việc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng, công văn số 6827/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời và thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành