Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2367/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu cát

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến thủ tục mặt hàng cát. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1296/BXD-VLXD ngày 23/3/2020, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối với cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc.

Cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc chỉ được phép xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017 và được Bộ Xây dựng xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 1598/BXD-VLXD ngày 03/7/2018.

b) Đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018).

2. Đối với các loại cát khác.

Thực hiện theo công văn số 9826/VPCP-CN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, theo đó: “Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khu mọi loại cát ra nước ngoài.”

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 1296/BXD-VLXD ngày 23/3/2020 của Bộ Xây dựng)


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để p/h);
- Vụ, Cục: QLRR, ĐTCBL, TT-KT, KTSTQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành