Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2958/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH MTV Hợi Trần

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 43/2018/Ttr-HT ngày 01/6/2018, công văn số 45/2018/Ttr-HT ngày 10/10/2018 và công văn số 54/2018/Ttr-HT ngày 10/11/2018 về việc kiến nghị tiếp tục xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH MTV Hợi Trần (có trụ sở tại Tổ 91 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 602/TTg-CN ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát; Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra gồm đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nơi có doanh nghiệp xuất khẩu cát (theo Quyết định số 646/QĐ-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH MTV Hợi Trần xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc theo các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khẩu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị. Doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15/9/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khẩu khoáng sản. Khối lượng và thời hạn xuất khẩu thực hiện theo đúng hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài được Đoàn kiểm tra xác nhận (có Phụ lục kèm theo). Điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu cát đảm bảo đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp và thời hạn theo hợp đồng đã ký; định kỳ 06 tháng/lần báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện xuất khẩu theo quy định; tổ chức kiểm tra việc xuất khẩu cát của doanh nghiệp đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật, xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH Hợi Trần./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các địa phương;
- Công ty TNHH Hợi Trần;
- Lưu VT, VLXD, (7);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÁT VÀNG KHUÔN ĐÚC ĐÃ KÝ TRƯỚC NGÀY 15/9/2017
(Kèm theo văn bản số 2958/BXD-VLXD ngày 23/11/2018)

Biên bản số

Tên doanh nghiệp

Khối lượng theo hợp đồng xuất khẩu (tấn)

Khối lượng đã xuất khẩu (tấn)

Khối lượng còn lại chưa xuất khẩu (tấn)

Thời hạn xuất khẩu (đến ngày)

 

Thành phố Đà Nẵng

 

 

 

 

14

Công ty TNHH MTV Hợi Trần

20.000

0

20.000

-

Ghi chú: Khối lượng trên chưa tính đến dung sai theo thỏa thuận trong hợp đồng với đối tác nước ngoài.