Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2341/TCT/NV2

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2341/TCT/NV2 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vừa qua có một số Cục thuế đề nghị hướng dẫn thêm về chính sách thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999; Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với một số trường hợp cụ thể, việc ưu đãi miễn, giảm thuế được áp dụng như sau:

1. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập vừa có hoạt động được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, vừa có hoạt động không được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước nhưng được ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật thuế TNDN thì doanh nghiệp chỉ được xét hưởng chế độ ưu đãi theo một trong các Luật mà cơ sở kinh doanh chịu sự điều chỉnh.

2. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế đang trong thời gian hưởng ưu đãi nay chuyển đổi chủ sở hữu thì chủ sở hữu mới được tiếp tục hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và tổ chức thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 2341/TCT/NV2
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/06/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/06/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản