Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/TCT-CS
V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 14043/CT-HCAC ngày 29/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Người bán hàng hóa, dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử, sau khi đăng tải công khai dự thảo Nghị định trên Website của Chính phủ, Bộ Tài chính để gửi lấy ý kiến rộng rãi theo quy định, tổ chức lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đến nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ xem xét ký ban hành Nghị định trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế có ý kiến với Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết để chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện hóa đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định của Chính phủ khi ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK, DNL, CNTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu:VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy