Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TTg-CN
V/v xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 573/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2020) về ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15830/BTC-TC ngày 27 tháng 12 năm 2019 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong chạy tàu và quản lý, sử dụng vật tư thu hồi trong bảo trì công trình đường sắt quốc gia, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đồng ý về nguyên tắc cho phép giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật chuyên ngành về đường sắt như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11482/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2019 và văn bản số 15830/BTC-QLCS ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ TP;
- UB QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng