Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Số hiệu: 287/TTg-NN Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày hiệu lực: 28/02/2020 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 562/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đng ý y ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định chuyn mục đích sử dụng 92,10 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị đnh số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, TP, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT.NN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu