Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/TCT-TNCN
V/v kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

Công ty Thang máy Schindler Hồng Kong tại Việt Nam (Tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4416/VPCP-ĐMDN ngày 21/05/2018 của Văn phòng Chính phủ nội dung chuyển kiến nghị của Công ty thang máy Schindler Hồng Kong - Văn phòng quản lý dự án tại Hà Nội tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc giải đáp thắc mắc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ tiết b.3 điểm b khoản 1 Điều 25, điểm a, d, đ khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty thang máy Schindler Hồng Kong được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
Nguyễn Duy Minh