Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2225/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn phân loại mặt hàng lưới đánh cá

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2225/TCHQ-GSQL NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI MẶT HÀNG LƯỚI ĐÁNH CÁ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 179/TCHQ-PTPLMN ngày 16/4/2004 của Trung tâm PTPL Miền Nam về việc phân loại mặt hàng lưới đánh cá dạng chưa hoàn chỉnh thuộc tờ khai 5684/NK/NKD/KV3 ngày 13/4/2004 của Chi Cục HQCK Cảng Sài Gòn KV3. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Căn cứ:

- Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu;

Tham khảo Chú giải chi tiết chương 56 của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

Mặt hàng lưới đánh cá dạng chưa hoàn chỉnh thuộc nhóm 5608, mã số 56081100.

Theo Công văn số 4221/TCHQ-KTTT ngày 27/8/2003 của Tổng cục Hải quan thì các văn bản hướng dẫn phân loại hàng hoá, áp mã số và thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan ban hành trước ngày 1/9/2003 chỉ sử dụng làm căn cứ áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/9/2003.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Vũ Ngọc Anh

(Đã ký)