Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/BHXH-CSXH
V/v vướng mắc khi giải quyết chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, BHXH Việt Nam gặp một số vướng mắc khi giải quyết hưởng chế độ BHXH, cụ thể như sau:

1. Về giải quyết hưởng BHXH một lần

Tại điểm b, c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì mức hưởng BHXH một lần đối với người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Luật BHXH. Như vậy, trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì chưa có căn cứ để tính mức hưởng.

BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đối với trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì được áp dụng cách tính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH.

2. Về giải quyết hưởng chế độ tử tuất

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất được thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật BHXH, được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đối với hồ sơ là Tờ khai của thân nhân còn gặp vướng mắc do thân nhân người lao động đều ở nước ngoài nên chưa có căn cứ xác định cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận nội dung kê khai về thân nhân của người lao động.

Để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thân nhân của họ, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên.

(Gửi kèm Công văn số 3321/BHXH-CĐ ngày 22/6/2022 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh và số 1407/BC-BHXH ngày 28/6/2022 của BHXH tỉnh Bến Tre)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ng Giám đc (đb/c);
- Các Phó T
ng Giám đc;
- BHXH các tỉnh, thành ph
;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
L
ê Hùng Sơn