Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/BHXH-CSXH
V/v trả phí GĐYK đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, BHXH Việt Nam phát sinh vướng mắc khi giải quyết hưởng chế độ BHXH, cụ thể như sau:

Tại khoản 4 Điều 84 Luật BHXH năm 2014 quy định quỹ BHXH chi trả: “Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.”

Tại khoản 1 Điều 42 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: “Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Tuy nhiên, tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP không quy định việc trả phí khám giám định đối với trường hợp:

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi giám định đủ điều kiện xác định không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai;

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do đó, BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố chi trả tiền phí khám giám định đối với các trường hợp này.

BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quỹ BHXH chi trả phí khám giám định nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 84 Luật BHXH năm 2014 hoặc khoản 1 Điều 42 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

BHXH Việt Nam xin trân trọng báo cáo và kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn