Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2062/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH White Feathers
(Địa chỉ: Lô L1, Đường DA3 - NA7, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV/24.4.2014 của Công ty TNHH White Feathers (Công ty White Feathers) về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định về trình tự khiếu nại:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

- Điều 49 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 nêu trên quy định hình thức khiếu nại:

“Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Kết luận Thanh tra thuế số 3791/KL-CT ngày 4/4/2014 và Quyết định số 1608/QĐ-CT ngày 4/4/2014 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, nhưng Công ty White Feathers chưa đồng ý với Quyết định hành chính nêu trên của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì Công ty có quyền thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty White Feathers được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn