Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2060/TCT/TNDN
V/v: Triển khai thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2060/TCT/TNCN NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Để đảm bảo thực hiện quy định của Pháp lệnh sửa đổi trong khi chưa có Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế yêu cầu các Cục thuế thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức (cơ quan chi trả thu nhập) có chi trả thu nhập cho cá nhân thực hiện kê khai khấu trừ tại nguồn theo Biểu thuế mới tại Biểu thuế sửa đổi từ 01/7/2004 như sau:

- Đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam:

Đơn vị: 1000đ

Bậc

Thu nhập bình quân tháng/người

Thuế suất (%)

1

Đến 5.000

0

2

Trên 5.000 đến 15.000

10

3

Trên 15.000 đến 25.000

20

4

Trên 25.000 đến 40.000

30

5

Trên 40.000

40

- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài:

Đơn vị: 1000đ

Bậc

Thu nhập bình quân tháng/người

Thuế suất (%)

1

Đến 8.000

0

2

Trên 8.000 đến 20.000

10

3

Trên 20.000 đến 50.000

20

4

Trên 50.000 đến 80.000

30

5

Trên 80.000

40

2. Đối với các khoản chi trả cho các cá nhân vãng lai, hoặc cá nhân chỉ ký hợp đồng lao động ngắn hạn thì cơ quan chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ 10% thuế thu nhập đối với khoản tiền chi trả cho cá nhân mỗi lần từ 300.000 đồng trở lên. Việc tạm khấu trừ vẫn thực hiện như hướng dẫn tại công văn số 10592/TC/TCT ngày 01/10/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)