Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1318/TC/TCT
V/v thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1318 TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 2 NĂM 2005 VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/3/2004 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004. Để quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 3/8/2004 hướng dẫn thực hiện.

Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thuế TNCN theo đúng Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong Bộ, ngành, địa phương mình, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

1. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và cơ quan thuế các địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai quyết toán của các cơ quan chi trả thu nhập, thực hiện đôn đốc các cơ quan chi trả thu nhập nộp tờ khai quyết toán thuế đúng thời hạn (chậm nhất là ngày 28/2/2005, các cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân phải nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2004 cho cơ quan thuế).

3. Đối với các đối tượng là ca sỹ, nghệ sỹ, cầu thủ bóng đá, vận động viên trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý, từng Bộ, ngành, địa phương phải có biện pháp chỉ đạo để các đối tượng chấp hành nghiêm chỉnh việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN. Mặt khác, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo các ngành có chức năng như Sở Văn hóa thông tin, Sở Thể dục thể thao phối hợp chặt chẽ với Cục thuế để tập trung theo dõi các đối tượng này cùng với các cơ quan chi trả thu nhập là các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao để đưa vào diện quản lý thu thuế. Trên cơ sở đó, từng Cục thuế gửi tờ khai đăng ký cấp mã số thuế cho từng đối tượng đồng thời hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký cấp mã số thuế với cơ quan thuế, hướng dẫn về kê khai nộp thuế và quyết toán thuế TNCN khi kết thúc năm. Để việc kê khai thu nhập, quyết toán thuế TNCN năm 2004 đúng chế độ, trong tháng 2/2005, từng Cục thuế phải có công văn hướng dẫn cụ thể các nội dung về kê khai thu nhập chịu thuế trong năm, thuế thu nhập đã khấu trừ trong năm, thuế thu nhập còn phải nộp (hoặc được thoái trả) khi quyết toán thuế đã gửi tới các tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập và từng đối tượng nêu trên, đồng thời có kế hoạch đôn đốc việc nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2004 đảm bảo đầy đủ, đúng thời hạn, hoàn thành trước ngày 28/2/2005. Trường hợp sau khi gửi công văn nhắc nhở nhưng đến thời hạn, đối tượng nộp thuế vẫn không thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế thì Cục thuế thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; lĩnh vực mình quản lý chấp hành tốt các quy định của pháp lụât về thuế nói chung, thuế TNCN nói riêng.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  • Số hiệu: 1318/TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/02/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/02/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản