Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng nhập khẩu, cơ quan hải quan gặp phải vướng mắc và xin trao đổi với quý Vụ nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Trần nhập khẩu 01 xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2007, lô hàng về đến cảng Hải Phòng ngày 29/12/2012 (căn cứ lệnh giao hàng). Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng thì "ôtô các loại đã qua sử dụng bao gồm ôtô chở người, ôtô chở hàng hóa, ôtô vừa chở người vừa chở hàng, ôtô chuyên dùng được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu". Theo quy định tại điểm 1, mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an thì "ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam". Như vậy, nếu hiểu năm nhập khẩu là thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam thì chiếc xe ôtô nêu trên của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Trần sản xuất năm 2007 về đến cảng Việt Nam tháng 12 năm 2012 là 05 năm, đủ điều kiện nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì "chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai". Nếu hiểu năm nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai thì chiếc xe nêu trên của Công ty sản xuất năm 2007 tính đến năm 2013 là quá 05 năm, không đủ điều kiện nhập khẩu. Như vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên thì năm nhập khẩu được hiểu là thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam hay là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Vụ nội dung trên và đề nghị quý Vụ sớm có ý kiến trả lời cụ thể để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1968/TCHQ-GSQL về nhập khẩu xe ôtô đầu kéo đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1968/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/04/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Ngọc Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/04/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản