Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1937/TXNK-CST
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK bị thiệt hại do thiên tai.

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam.
(Đường Trần Thị Dung, Khu Công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/CV-XNK ngày 30/7/2016 của Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu bị thiệt hại do thiên tai. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

(1) Theo quy định tại khoản 5 Điều 107 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu (trừ trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương trong sự kiện giàn khoan HD981 có hướng dẫn khác của Bộ Tài chính thì thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản đó), nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm a, b khoản 5 Điều 107.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại một phần hoặc còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, được giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ tổn thất (trừ trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương trong sự kiện giàn khoan HD981 có hướng dẫn khác của Bộ Tài chính thì thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản đó), nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm a, b khoản 2 Điều 111.

(2) Hồ sơ xét miễn thuế, xét giảm thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 108, Điều 112 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(3) Thẩm quyền xét miễn thuế, xét giảm thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 110, khoản 2 Điều 113 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(4) Thủ tục, trình tự xét miễn, xét giảm thuế quy định tại Điều 109, khoản 1 Điều 113 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(5) Về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với số vải bị thiệt hại sau khi được bảo hiểm bồi thường: Do công văn nêu trên của Công ty chưa trình bày cụ thể về nội dung vụ việc như hợp đồng bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, quá trình luân chuyển hàng hóa... cũng như không gửi kèm hồ sơ cụ thể nên Cục Thuế xuất nhập khẩu không có đủ cơ sở để trả lời vấn đề này.

Đề nghị Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam biết, thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (05).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng