Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1939/TXNK-DTQLT
V/v nợ lệ phí HQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Hưng Nghiệp.
(Số 32A Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/CV ngày 13/09/2016 của Công ty TNHH thương mại Hưng Nghiệp về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Ngày 10/08/2016, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1544/TXNK-QLN trả lời công văn số 01/CV ngày 05/08/2016 của Công ty TNHH thương mại Hưng Nghiệp và gửi về địa chỉ nêu trong công văn của đơn vị là số 32A Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

- Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 21/09/2016 thì Công ty TNHH thương mại Hưng Nghiệp, MST: 0313302143 còn nợ lệ phí thủ tục hải quan của 10 tờ khai với tổng số tiền 200.000 đồng tại Chi cục Hải quan khu vực 1 (Cát Lái ) - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh. Đề nghị Công ty nộp số tiền nợ lệ phí thủ tục hải quan nêu trên vào ngân sách nhà nước, trường hợp Công ty đã nộp tiền thì kiểm tra lại chứng từ nộp tiền vào liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại Hưng Nghiệp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời: Ms Dương Cẩm Thi-Số 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh-Điện thoại: 0916164248, 0838335896;
- Lưu: VT, DTQLT-Trang(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng