Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNNH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam.
(Lô 3, đường TS 14, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số SEPV070916-01 ngày 07/09/2016 của Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam về việc vướng mắc thuế xuất khẩu phế liệu của doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế: Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế: thì hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế. Mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng, hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp? thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

2. Về chính sách mặt hàng: Việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, nhập khẩu phế liệu từ DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan vào thị trường nội địa được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 38 ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

3. Về thủ tục hải quan: Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì khi bán hàng vào nội địa, DNCX mở tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo loại hình tương ứng, chính sách mặt hàng, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Cục Thuế XNK trả lời để Công ty TNNH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (phối hợp);
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng