Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/TXNK-CST
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa cung cấp cho DNCX

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADL.
(P212, tầng 2, tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/2016 ngày 28/7/2016 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADL đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp trong khu chế xuất gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế thì ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người khai hải quan nộp, xuất trình thêm hợp đồng bán hàng -cho các doanh nghiệp chế xuất theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (nếu có) để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất do các nhà thầu nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADL thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định, thì hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Đề nghị Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADL nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADL biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng