Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC;
(S
156, Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, BRVT)
- Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar.
(Thôn Bàu Điền, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 43/2021/CV-GRH ngày 26/3/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, công văn số 42/2021/CV-TAS ngày 26/03/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar về thuế nhập khẩu mặt hàng khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời bằng nhôm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số thứ tự 57 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 14/5/2018), số thứ thự 92 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định “Các cấu kiện nhôm định hình” (mã HS 7610) thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời, Tng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 5/02/2021 (đính kèm).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar nghiên cứu quy định, hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến xác định hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được, đề nghị các Công ty gửi hồ sơ, tài liệu kỹ thuật đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn