Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
(Số 114 Trường Chính, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Trả lời công văn số 77/2021/CV-GEC ngày 30/3/2021 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai về việc xem xét không hồi tố danh mục miễn thuế thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số thứ tự 50, 57 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 14/5/2018) quy định “Các cấu kiện bằng thép”- Loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ (mã HS 7308), “Các cấu kiện nhôm định hình” (mã HS 7610) thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 5/02/2021 (đính kèm).

Đề nghị Công ty cổ phần Điện Gia Lai nghiên cứu quy định, hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Điện Gia Lai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (03 bản)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn