Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/BTP-BTTP
V/v đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Triển khai nhiệm vụ thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Bộ Tư pháp đã có một số Công văn gửi Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, hướng dẫn về việc thành lập Hội công chứng viên (Công văn số 2610/BTP-BTTP ngày 07/7/2015, Công văn số 63/BTP-BTTP ngày 07/01/2016). Tuy nhiên, đến nay tiến độ thành lập Hội công chứng viên còn chậm nhiều so với Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng (theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật thì việc thành lập Hội công chứng viên được hoàn thành trong năm 2014-2015 nhưng đến nay mới có 17 Hội công chứng viên được thành lập và đi vào hoạt động).

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng có hiệu quả và có thêm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Đối với các địa phương đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên cần hoàn tất các thủ tục, tiến hành tổ chức đại hội để Hội sớm đi vào hoạt động.

2. Đối với các địa phương chưa thành lập Hội công chứng viên (bao gồm cả những địa phương đã thành lập Ban vận động) cần khẩn trương thực hiện các công việc, thủ tục đã được quy định, hướng dẫn trong Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và các văn bản có liên quan để sớm thành lập Hội.

3. Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được một số kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của một số địa phương trong quá trình thành lập Hội công chứng viên, trong đó có việc không thống nhất giữa Sở Tư pháp và Sở Nội vụ về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thành lập Hội công chứng viên, dẫn đến chưa thành lập được Hội ở địa phương. Để tháo gỡ khó khăn, trên cơ sở quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp trong quá trình phối hợp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành lập Hội công chứng viên cần thống nhất cách hiểu văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh việc thành lập Hội là Luật công chứng 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP. (Xin gửi kèm theo một số Công văn của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn về nội dung trên).

Kết quả về việc thành lập Hội công chứng viên (kể cả khó khăn, vướng mắc nếu có) được báo cáo về Bộ Tư pháp trước 31/10/2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung về việc đẩy mạnh thành lập Hội công chứng viên, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để tham mưu);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc